--->
 HouaPhan Picnic 09/1/2007 ..Picnic Video
Tsev Neeg Sib Koom Welcome You. HouaPhan A United Family!
 
Houa Phan New Year 11/20/2010

Door Open:.......5:00pm
Program Start:..6:00pm
Dinner:...............7:00pm
Entertainment:...................8:00pm - 2:00am


Location:
Lav 52
(Day Inn Hotel)
3030 Southlawn Dr.
Maplewood, MN 55109

Open to the public

You're cordially invite


Koom Haum Tsev Neeg Sib Koom yog tsim tsa los ntawm tsev neeg Hmong Houa Phan hauv xeev Minnesota nrog rau coob tus coj nyob rau lwm lub nroog

Lub Hom Phiaj:
Koom Haum Tsev Neeg Sib Koom yog tsim tsa los pab peb tsev Hmong Houa Phan thaum muaj ib tsev neeg twg muaj tus puv 120 xyoo, muaj tub muab nyab, muaj ntxhais qua, los yog tig npe laus es ho tsis muaj kwv tij coob yuav los pab dej num. Yog koj yog koom haum ib tug tswv cuab thiab koj tso phluav lej num rau koom haum; koom haum yuav los dlhia koj cov dej num kom tiam hlo..

B. Kev Xaiv Tsa.
1. 2 xyoo twg yuav tswm muaj kev xaiv tsa ib zaug.
2. Cov tswv cuab yuav tsum tuaj feeb coob los yog 51% thiaj xaiv tau.
3. Cov yuav los dlhia dej num rau koom haum yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo rov sau.
4. Cov tswv cuab uas tawm suab yuav tsum muaj hnub nyoo 18 xyoo rov sau.

Tshooj 1
A. Lub koom haum TNSK yuav tsum muaj cov thawj coj los tswj lub koom haum thiab dlhia haum lwm xws le nram qab no;

1/. Tug thawj tswj koom haum.
2/. Tug lwm thawj tswj koom haum.
3/. Tug teev ntaub ntawv.
4/. Tug cia nyaj

TNSK muaj cov neeg tuav dlha dlej num le nram no.
1/. Kev ruaj ntseg.
2/. Cov thawj tswj ntawm tej xeem neeg.
3/. Cov sawv cev saib kev cai dab qhuas rau cov raug kev txom nyem.
4/. Cov sawv cev saab kaab tshoob kev kos.
5/. Cov sawv cev tis npe laug.

Txoj Cai (Policy)


Team of Tsev Neeg Sib Koom!
  Advisories Advisories
Vang, NhiaCheng (Chair) Chang, NhiaGer Dr. Lor, JouaVang
Moua, ChaYing (Vice) Hang, WangChong Vang, ChongKhue
Dr. Lor, JouaVang (Sec.) Her, ChangXai Vang, WangLee
Vang, NhiaTeng (Treasurer)
Moua, NhiaVang Yang, ChongDoua
Her, CherPao (Treasurer) Lee, Liag Dr. Lee, VajPhav (CO)

Representative
Chang, NhiajNtxawg Moua, ChaYing
Hang, WangChong Thao, KongCheng
Her, ChangCai Vang, WangLee
Lee, ChangFong Yang, ChongDoua
Dr. Lor, JouaVang
Xiong, CherNengChangHangHerLeeMouaThaoVang
XiongYang
TBDTBD
Learn Free Programs (Coming Soon)
Hu Plig Scripts Raj (Raaj)
Meej Koob Scripts Ncas (Ncaas)
Tshuab Qeej Nplooj
Txiv Xaiv  

 

 

|Home | Policy | Meej Koob| Txiv Qeej | Txiv Xaiv| TBD | TBD | TBD |

© 2007-10 All Rights Reserved.